Smart Consortium s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno, info@smart-consortium.cz

Produkty...

Studniční voda

Cena vody roste a s ní i zájem o studny a úpravny vody - domovní filtrace

Studniční voda - spolu s výběrem správné úpravny vody (filtrace) lze dosáhnout kvalitní čisté vody a ještě ušetřit spoustu peněz.
Proč stoupá zájem o studny? Protože cena vody roste a stále se bude zvyšovat. Mnoho rodin proto přemýšlí o vybudování nové domovní studny, nebo o obnovení staré, byť i dlouho nepoužívané.

Nejčastější problémy studničních vod ze zdravotního hlediska jsou dva:

 • bakteriální závadnost
 • nadlimitní koncentrace dusičnanů

Odhaduje se, že v naší republice je cca 70 % zdravotně závadných studní - szu.cz.

Tento stav je způsoben našimi přehnojenými poli + kyselými dešti + dlouhým seznamem hygienických prohřešků občanů i komunálního nakládání s odpadními vodami i pevnými odpady. K nejčastějším problémům s vodou, které vyžadují nasazení správného zařízení pro úpravu vody, patří:

 • přítomnost mechanických příměsí ( písek, hlína, jíl, atd.)
 • rozpuštěné železo a mangan
 • tvrdost vody
 • dusičnany
 • příchuť, barva a zápach
 • přítomnost bakterií a mikroorganismů
 • organické nečistoty ( pesticidy, ropné produkty, fenoly, různé syntetické látky)

Jak vidno, konzumování studniční vody vám může způsobit mnoho problémů, a proto vám doporučujeme zamyslet se nadpořízením té správné filtrace, díky níž dosáhnete té nejlepší kvality vody pro váš každodenní život.

Kvalitu vaší studniční vody byste si měli min. 1 do roka nechat překontrolovávat (jedná se přeci o vaše zdraví). Studniční vodu neznámé kvality nedoporučujeme používat a převážně dětem by se tato voda neměla dávat ani po převaření.

Doporučení:
Jestliže používáte studniční vodu a nevíte, jakého je charakteru, co vše a v jakém množství obsahuje, neváhejte nás kontaktovat. My vám provedeme analýzu vaší vody a podáme důležité informace o její kvalitě – jestli je vhodná na pití a vaření. V případě zhoršené kvality vám poradíme co nejefektivnější řešení a také ho samozřejmě zrealizujeme.

Při hledání zdroje vody, poradenství a následné realizaci studně se vždy obracejte na kvalifikované odborníky, kteří se vám o vše postarají a hlavně vám dají záruku na odvedenou práci. Druhy studní

 • Kopané studny
 • Spouštěné studny
 • Vrtané studny

Takzvané spouštěné studny jsou klasické kopané studny vypažené skružemi. Při hloubení těchto studní se postupuje podkopáváním, kde skruž svou vahou klesá a spouští se hlouběji až na požadovanou úroveň (proto spouštěné studny). V našem regionu převládají většinou studny o průměru 80 až 100 cm, výjimečně 150 až 300 cm. Spouštěné studny mají oproti vrtu výhodu, že se dají kdykoli vyčistit, opravit, popřípadě prohloubit. U takových studní je interval čištění a údržby cca 5 – 10 let.

Není až tak důležité, kolik vody ve studni je, ale jaký má přítok. A proto základem dobře fungující studny je její čistota. Čištění studní není radno podceňovat, protože nečistoty usazené ne dně tlumí pramen čili přítok, a to má také vliv na množství vody.

Globálním problémem v dnešní době je pokles hladiny spodních vod. Kde kdysi bývala hloubka 1,8 m, bývá dnes okolo 90 cm vody.

Není nutné zasypávat studnu!

Tento problém má jediné řešení a tím je prohloubení studny.
Pozor, prohloubení studny je třeba předem odborně prokonzultovat, obvzlášť v horských oblastech, protože ne každé podloží má vhodné vlastnosti a voda může unikat.

Před zahájením realizace nové studny je dnes zapotřebí zajistit několik náležitostí. Především se jedná o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě. Další fází je zjištění stavu podzemních vod a určení pravděpodobné hloubky pramene spodní vody. Na základě těchto informací se zhotoví projektová dokumentace. Studna se hloubí v průměru skruží 1m (vnitřní průměr). Do 1 m se vkládají dvě skruže o rozměrech 1 000 x 500 mm. Celková hloubka studny se volí dva a více metry pod hloubku pramene spodní vody, abychom docílili dostatečné množství vody pro následné využití.

Kamenné studny - těsnost u takových studní je prakticky nulová
Staré kamenné studny se mnohdy dochovaly až do současnosti a některé z nich jsou i nadále v dobrém stavu a funkční. Tyto studny byly hloubeny a vykládány lámanými kameny, popř. břidlicí či cihlou. Protože kameny byly kladeny jeden na druhý, docházelo k průsakům nečistot do studny.
Celý vrch studny do hloubky 2,5 m se proto rozebírá a osazuje skružemi, ty se potom spárují a těsní proti povrchovým nečistotám.

Kamenné studny jsou náchylnější na znečištění než studny spuštěné, a proto interval čištění doporučujeme do pěti let.

Studny z kamenů se nedají prohlubovat, při hloubení se může porušit vazba a dojít tak k postupnému znehodnocení celé studny.

Druhy vrtaných studní - hloubené, vrtané strojně a jako vrt s hloubkou nad 30 m

 • 1. Stavba studny hloubené v podzemí, jako stavební zemní práce – šachtice do hloubky 3 m
 • 2. Stavba vrtané studny strojně, jako stavební zemní práce – vrt s délkou do 30 m. Pozn.: Stavby studní hloubených v podzemí do hloubky nanejvýš 3 m, anebo vrtaných malým průměrem do délky nanejvýš 30 m, je oprávněn projektovat autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a pod jeho vedením je může podle schváleného projektu realizovat firma s předmětem činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby.

3. Stavba studny vrtané, jako stavební zemní práce – vrt s délkou nad 30 m. Tyto studny jsou oprávněni projektovat a práci na nich řídit pracovníci, kteří mají k takové činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vedené obvodním báňským úřadem a kteří se každé tři roky podrobují periodickému přezkoušení z báňských předpisů. Provádění těchto studní není živností, a proto je smí realizovat jen ta firma, která má k příslušné práci oprávnění vydané obvodním báňským úřadem. Provádějí se podle projektu rozděleného na geologickou a technickou část.